نشریه دانشجویی افرا (SJAFRA) - فرایند پذیرش مقالات